ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Terminologie

Sidius Advocaten is een advocatenkantoor, opgericht door mr. F. Yildiz, gevestigd aan de Mauritskade 37 te ’s-Gravenhage en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder de naam Advocatenkantoor Sidius en dossiernummer 27334202.

‘De opdrachtgever’: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Sidius Advocaten opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.

‘De opdracht’: de opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zoals geldend tussen de opdrachtgever en Sidius Advocaten en met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever aan Sidius Advocaten verstrekt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3: Opdrachten

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden door Sidius Advocaten. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.

Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverplichting van Sidius Advocaten, niet tot een resultaatsverplichting. Sidius Advocaten zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

Sidius Advocaten zal zich bij de uitvoering van de opdracht slechts laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Sidius Advocaten handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Sidius Advocaten.

De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

Het staat Sidius Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers dan wel vakkundige derden in te schakelen. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Sidius Advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Sidius Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Zowel de opdrachtgever als Sidius Advocaten is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.Sidius Advocaten is bevoegd om na de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die de behandelend advocaat in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. Sidius Advocaten zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke overeengekomen honorarium. Sidius Advocaten is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

Artikel 4: Honorarium en kosten

De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Sidius Advocaten een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium: op uurbasis; dan wel een in overleg met Sidius Advocaten overeengekomen vast honorarium.

Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, expertise en ervaring van de behandelend advocaat. De verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal tien minuten.

Tevens is de opdrachtgever aan Sidius Advocaten een vergoeding verschuldigd wegens de door Sidius Advocaten gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan Sidius Advocaten in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris van door Sidius Advocaten ingeschakelde derden en kosten in verband met het opvragen van informatie uit openbare registers. Deze kosten zullen worden doorgefactureerd aan de opdrachtgever. Bij uitblijven van betaling hiervan is Sidius Advocaten gerechtigd de opdrachtovereenkomst te ontbinden.

Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is Sidius Advocaten ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend. Algemene Voorwaarden Sidius Advocaten 2014

Naast het voorschot brengt Sidius Advocaten aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door haar verrichte werkzaamheden.

Indien er een vast honorarium is afgesproken, dan is Sidius Advocaten gerechtigd dit honorarium als voorschot in rekening te brengen bij de

opdrachtgever. Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is Sidius Advocaten gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage als voorschot in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens Sidius Advocaten met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

Artikel 5: Betaling

De opdrachtgever is gehouden de facturen van Sidius Advocaten binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen, door middel van storting op de aangegeven rekening, dan wel à contant aan de kantoorvestiging te s-Gravenhage, mits het contant te betalen bedrag de hoogte van € 10.000,- niet te boven gaat.

Sidius Advocaten is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wettelijke rente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is Sidius Advocaten alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Sidius Advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan..

Sidius Advocaten is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Sidius Advocaten.

De Stichting is door de opdrachtgever gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan Sidius Advocaten te betalen, teneinde te worden verrekend met door Sidius Advocaten aan de opdrachtgever verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Sidius Advocaten voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door Sidius Advocaten gesloten

beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Sidius Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 7: Wijziging van algemene voorwaarden

Sidius Advocaten behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Artikel 8: Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Sidius Advocaten gedurende minimaal vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn zal het dossier worden vernietigd.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Sidius Advocaten 2014